د غوره کتابونو ډولونه

مدیریت او مشرتوب

پښتو ادبیات

میر محمد صدیق فرهنګ
بغدادی پیر

پښتو ادبیات

نصیر احمد احمدی
د اولاد روزنه

پښتو ادبیات

میر محمد صدیق فرهنګ
ویره

پښتو ادبیات

میر محمد صدیق فرهنګ

تر ټولو زیات کښته شوي کتابونه